Iryna Tykhomyrova

President
MIM Business School
International Management Institute (MIM-Kyiv)